29 elokuun, 2023

Energiatodistus

Suomen lainsäädännössä energiatodistus on pakollinen asiakirja rakennuksen myynnin, vuokrauksen tai uudisrakentamisen yhteydessä. Energiatehokkuuden arvioinnin tarkoituksena on edistää kestävää rakentamista ja vähentää rakennusten aiheuttamia ympäristövaikutuksia.

Kyseinen asiakirja on olennainen osa kestävää kehitystä ja ympäristönsuojelua, sillä se tarjoaa arvokkaat tiedot talojen energiankulutuksesta ja -tehokkuudesta. Tässä oppaassa tutustumme sen merkitykseen, laatimiseen ja sen rooliin asumisen rahoituksessa. Lisäksi käsittelemme E-lukua ja energiamuotojen kertoimia sekä selvitämme, milloin todistus on oltava.

Sauvon rakennussuunnittelu Oy omaa energiatodistusten laadintaan vaadittavan ammattitaidon ja kokemuksen.

Mikä energiatodistus on ja miksi se on niin tärkeä?

Kyseessä on virallinen dokumentti, joka tarjoaa arvion talon energiatehokkuudesta. Todistus perustuu talon ominaisuuksiin, lämmitysjärjestelmään, ilmanvaihtoon, eristykseen ja muihin energiatehokkuuteen vaikuttaviin tekijöihin. Sen laatijan on oltava pätevä ammattilainen, joka osaa suorittaa energiatarkastuksen ja kerätä tarvittavat tiedot.

Energiatodistuksella on suuri merkitys ympäristönsuojelun ja kestävän kehityksen näkökulmasta. Kiinteistöjen energiankulutus ja -tehokkuus vaikuttavat suoraan hiilijalanjälkeen ja luonnonvarojen kulutukseen. Todistukseen on merkitty tiedot kiinteistön energiankulutuksesta ja e-luvusta, joka on kuvaa energiankulutuksen suhdetta rakennuksen vakioituun käyttöön. Näin ollen energiatodistukseen liittyvä lisäkannustin on se, että se kannustaa omistajia ja rakennuttajia panostamaan energiatehokkaisiin ratkaisuihin ja edistää kestävää rakentamista.

Ilman energiatodistusta on mahdotonta täyttää lainsäädännön energiatehokkuudelle asettamat vaatimustenmukaisuudet.

Kuka on valtuutettu laatimaan energiatodistuksen?

Todistuksen laatii aina sertifioitu ja valtuutettu energiatodistusten laatija. Laatijalla pitää olla riittävä pätevyys ja koulutus energia-alalta, jotta hän pystyy suorittamaan energiatarkastuksen ja laatimaan sen perusteella kirjoitettavan todistuksellisen asiakirjan asianmukaisesti. Kyseiset henkilöt ovat usein alan ammattilaisia, kuten insinöörejä, arkkitehteja tai rakennusalan asiantuntijoita. Heidän tehtävänään on varmistaa, että todistus laaditaan tarkasti ja luotettavasti, ja että se tarjoaa oikean kuvan kiinteistön energiatehokkuudesta.

Laatijoiden on noudatettava tarkkoja ohjeita ja standardeja todistusta laatiessaan. Tämä varmistaa, että kaikki laaditut energiatodistukset ovat keskenään vertailukelpoisia ja että niiden tiedot ovat luotettavia ja tarkkoja. Laatija suorittaa energiatarkastuksen, jossa kerätään tiedot talon ominaisuuksista, lämmitysjärjestelmästä, ilmanvaihdosta, eristyksestä ja muista energiatehokkuuteen vaikuttavista tekijöistä. Laatija käyttää kerättyjä tietoja laskennallisesti arvioidakseen talon energiallisen tehokkuuden. Laskelmissa otetaan huomioon rakennuksen energiankulutus suhteessa vakioituun käyttöön ja muihin energiatehokkuuteen liittyviin tekijöihin.

Mitä ovat E-luku ja energiamuotojen kertoimet?

E-luku on energiatodistuksessa käytetty mittari, joka kertoo energiankulutusta, joka on painotettu rakennuksen vakioituun käyttöön. Mitä pienempi E on, sitä energiatehokkaampi rakennus on. E-lukuun vaikuttavat muun muassa kiinteistön lämmitysjärjestelmä, ilmanvaihto, eristys ja ne energiamuodot, joita käytetään lämmitykseen ja sähköntuotantoon. 

Energiamuotojen kertoimilla huomioidaan eri energiamuotojen ympäristövaikutukset ja antavat oikeudenmukaisen ja kattavan kuvan talon energiatehokkuudesta.

Energiatodistusten luokat ja niiden merkitykset selkokielellä

Todistus luokitellaan yleisesti luokkiin A–G , joista A on energiatehokkain ja G vähiten energiatehokas. Luokittelu perustuu kiinteistön toteutuneeseen energiankulutukseen ja vertailuun vakioituun käyttöön nähden. Kyseisellä asteikolla siis A-luokan kiinteistö kuluttaa vähemmän energiaa ja aiheuttaa pienemmän hiilijalanjäljen, kun taas G-luokan rakennuksessa energiankulutus ja hiilijalanjälki ovat suuremmat.

 • A-luokka: Erittäin energiatehokas
 • B-luokka: Hyvin energiatehokas
 • C-luokka: Kohtalaisesti energiatehokas
 • D-luokka: Tyydyttävästi energiatehokas
 • E-luokka: Heikosti energiatehokas
 • F-luokka: Erittäin heikosti energiatehokas
 • G-luokka: Ei energiatehokas

Tämän energiankäytön tehokkuuden osoittavan asiakirjan merkitys korostuu kiinteistöjen vertailussa ja arvioinnissa. Se antaa ostajille, vuokraajille ja sijoittajille arvokasta tiedot kiinteistöjen energiatehokkuudesta ja auttaa tekemään mitattavissa olevaan tietoon perustuvia päätöksiä. Energiatehokkaammat rakennukset ovat luonnollisesti houkuttelevampia, sillä ne tarjoavat alhaisemmat käyttökustannukset ja vähemmän ympäristövaikutuksia.

Asteikon ansiosta kuluttajat ja ammattilaiset voivat helposti tutustua rakennusten energiatehokkuuteen, arvioida sitä ja tehdä todistettavissa olevaan tietoon perustuvia päätöksiä. Tavoitteena on kannustaa energiatehokkaiden rakennusratkaisujen käyttöön ja vähentää energiankulutusta ja päästöjä.

Energistodistuksella on merkitys asumisen rahoituksen saannille

Energiallinen todistus ja asumisen rahoitus eivät ole toisilleen täysin vieraita. Todistus saattaa nimitäin vaikuttaa rahoitukseen, erityisesti vuokrauksen yhteydessä. Monissa maissa ja kaupungeissa kyseien asiakirja on osa vuokrasopimusten tekemistä ja vuokrasumman suuruuden määräämistä. Energiatehokkaammalla rakennuksella saattaa hyvinkin olla pienemmät asumiskustannukset, mikä voi houkutella vuokraajia ja nostaa vuokrausmahdollisuuksia. Lain edellyttämä todistus saattaa lisäksi olla osa asumisen rahoituksen hakuprosessia, sillä se osoittaa, että talo täyttää energiatehokkuuteen liittyvät vaatimukset ja sitoutuu ympäristöystävälliseen asumiseen.

Energiatodistuksella on vuosikymmenen voimassaoloaika

Todistuksella todistat talon energiallisen tehokkuuden pitkään, sillä laadittu energiatodistus on voimassa 10 vuotta sen myöntämisestä. Tämä takaa, että rakennusten energiatehokkuutta arvioidaan säännöllisesti ja mahdolliset parannukset tunnistetaan. Uusi todistus on haettava sen vanhentuessa, jotta rakennusten energiatehokkuuteen voidaan jatkuvasti tehdä parannuksia ja ympäristövaikutuksia vähentää.

Kyseisen asiakirjan avulla voimme siis tehdä parannuksia jokaisen kiinteistön energiatehokkuuteen ja yleiseen kestävään kehitykseen sekä säästää niin ympäristöä kuin selvää rahaa. Todistus on välttämätön työkalu niin ammattilaisille kuin kuluttajille, jotka haluavat tehdä tietoisia valintoja energiansäästön ja kestävän asumisen edistämiseksi. Energia-alan todistus on askel kohti kestävämpää tulevaisuutta, ja sen merkitys selkeästi kasvaa tulevaisuudessa entisestään.

Todistus luo pohjan merkittäville energiatehokkuuteen liittyville suosituksille

Laadittu rakennuksen energiatodistus sisältää arvokkaita suosituksia talon energiallisen tehokkuuden parantamiseksi. Suositukset voivat kattaa erilaisia näkökohtia, kuten lämmitysjärjestelmän päivitykset, eristystyöt, ilmanvaihdon parannukset ja energiatehokkaiden laitteiden käytön edistämisen. Energiansäästötoimenpiteiden toteuttaminen saattaa merkittävästi vähentää talon energiankulutusta ja parantaa sen ympäristöystävällisyyttä.

Todistusten suositukset ovat hyödyllisiä sekä omistajille että vuokralaisille. Omistajat voivat käyttää suosituksia kasvattamaan kiinteistönsä arvoa ja parantamaan sen houkuttelevuutta markkinoilla. Vuokralaiset puolestaan voivat hyötyä suosituksista pienempien asumiskustannusten ja paremman asumismukavuuden kautta.

Näin tulkitset saamasi energiatodistuksen tuloksia

Tulosten tulkinta on keskeinen osa itse todistusten hyödyntämistä. Todistus sisältää tiedot kiinteistön energiatehokkuudesta, kuten e luku ja vertailun vakioituun käyttöön nähden. Kuten jo edellä selitimme, E-luku kertoo talon energiankulutuksen suhteen vakioituun käyttöön perustuen. Mitä pienempi E on, sitä energiatehokkaampi talo on. 

Tuloksia tulkittaessa on tärkeää ottaa huomioon kiinteistön ominaisuudet ja käyttötarkoitus. Esimerkiksi omakotitalon ja kerrostalon energiatodistukset voivat poiketa toisistaan merkittävästi johtuen niiden erilaisista energiankulutuksen tarpeista. Siksi tulkinta on tehtävä huolellisesti ja rakennuskohtaiset tekijät on huomioitava päätöksenteossa.

On tärkeää muistaa, että E-luku on laskennallinen arvo, joka perustuu talon ominaisuuksiin ja käyttötapaan. Todellinen energiankulutus saattaa vaihdella käyttäjän tottumusten ja tarpeiden mukaan. Meistä jokaisella on omat vaateemme ja tapamme, ja ne vaikuttavat toisinaan merkittävästi siihen, mikä on se lopullinen toteutunut energiakulutus.

Energiatehokkaalla kiinteistöllä on monia etuja

Panostaminen kiinteistön energiatehokkuuteen tuo lukuisia etuja niin omistajille kuin käyttäjillekin. Energiatehokas kiinteistö tarjoaa alhaisemmat käyttökustannukset, mikä on erityisen houkuttelevaa pitkällä aikavälillä. Energiatehokas kiinteistö vähentää ympäristövaikutuksia, kuten hiilijalanjälkeä ja energiankulutusta, mikä on tärkeää kestävän kehityksen näkökulmasta.

Lisäksi energiatehokas kiinteistö saattaa omata paremman markkina-arvon ja houkuttelevuuden potentiaalisten ostajien tai vuokraajien silmissä. Energiatehokkuus on yhä useammin jopa vaatimus asumisen rahoituksen saamiseksi, mikä kannustaa omistajia panostamaan energiansäästötoimenpiteisiin. Energiallisesti tehokkaat rakennukset ovat siis kannattava investointi, joka maksaa itsensä takaisin sekä taloudellisesti että ympäristöllisesti.

Energiatodistuksiin liittyvät luokat ja suositukset antavat arvokasta tietoa kiinteistöjen energiankäytöstä ja mahdollisuuksista parantaa sitä. Tulosten tulkinta vaatii huolellisuutta ja rakennuskohtaisia tekijöitä on otettava huomioon. Energiatehokkaan kiinteistön edut näkyvät alhaisempina käyttökustannuksina, parempana ympäristöystävällisyytenä ja lisääntyneenä kiinteistön arvona. Energiatodistuksella on siis tehoa myös sikäli, että se on siis välttämätön työkalu energiatehokkaan tulevaisuuden rakentamisessa.

Näin voit parantaa kiinteistösi energiatehokkuutta

Kiinteistön energiallisen tehokkuuden parantaminen on tärkeä askel kohti kestävämpää tulevaisuutta ja ympäristöystävällisempää elämäntapaa. Tehokkuuden parantaminen ei ainoastaan vähennä talon hiilijalanjälkeä, vaan luonnollisesti se säästää energiaa ja siten alentaa energiakustannuksia. Tämä on erityisen tärkeää, kun otetaan huomioon ilmastonmuutoksen aiheuttamat haasteet ja energian hintojen nousu, jotka kasvavat päivä päivältä.

Kiinteistön energiatehokkuuteen voidaan tehdä parannuksia monin eri tavoin. Tässä on joitakin käytännön vinkkejä, joilla voit tehdä kiinteistöstäsi energiatehokkaamman:

 1. Lämmitysjärjestelmä: Vaihda vanha ja tehottomampi lämmitysjärjestelmä uuteen ja energiallisesti tehokkaaseen vaihtoehtoon, kuten maalämpöön tai ilmalämpöpumppuun. Uudemmat lämmitysjärjestelmät ovat usein vanhoja tehokkaampia ja säästävät energiaa.
 2. Eristys: Tarkista, että kiinteistön eristys on kunnossa. Hyvä eristys pitää lämmön sisällä ja kylmän ulkona, mikä vähentää lämmityksen tarvetta ja säästää energiaa. Myös se tuo selvää säästöä.
 3. Ikkunat ja ovet: Varmista, että ikkunat ja ovet ovat tiiviit ja hyvin eristettyjä. Vanhat ja huonokuntoiset ikkunat voivat aiheuttaa lämpöhävikkiä ja nostaa lämmityskustannuksia.
 4. Valaistus: Käytä energiatehokkaita valaistusratkaisuja, kuten LED-lamppuja. Ne kuluttavat huomattavasti vähemmän energiaa kuin perinteiset lamput.
 5. Vedenkulutus: Säästä vettä käyttämällä energian osalta tehokkaita vesi- ja lämpöjärjestelmiä sekä vedenkulutusta vähentäviä hanoja ja suihkuja.
 6. Sähkölaitteet: Valitse energiatehokkaita kodinkoneita ja sähkölaitteita. Nykyaikaiset ja energiallisesti tehokkaat laitteet kuluttavat vähemmän sähköä ja voivat säästää merkittävästi energiaa pitkällä aikavälillä.

Pakollisista energiatodistuksista selviää paljon – kaikkien kiinteistöjen osalla

Energiatodistus on siis se dokumentti, joka arvioi rakennusten energiatehokkuuden määrää. Sitä käytetään sekä uusille että vanhoille taloille, ja sen tarkoituksena on tarjota tiedot kiinteistön energiankulutuksesta ja -tehokkuudesta. Tämä todistus on erityisen tärkeä asiakirja silloin, kun kiinteistöä myydään, vuokrataan tai otetaan käyttöön.

Onpa kyseessä omakotitalo, rivitalo, kerrostalo, taloyhtiö, uusi talo tai vanha talo, autamme sinua saamaan selville haluamasi talon energiallisen tehokkuuden ja annamme siitä kirjallisen lausuntomme.

Energiatodistus uusi talo

Uusille taloille energiatodistuksen on oltava laadittuna jo ennen kiinteistön käyttöönottoa. Itse asiassa sen pitää olla valmis rakennusluvan saantia varten. Poikkeuksen muodostavat sellaiset rakennukset, joiden pinta-ala on alle 50 neliömetriä. Todistus tarjoaa tiedot talon suunnitellusta energiallisesta tehokkuudesta ja auttaa rakennuttajaa tekemään sellaisia valintoja, joilla tehdään parannuksia kiinteistön energiatehokkuuteen.

Uusien kiinteistöjen, eli jo olemassa olevan rakennuksen, kohdalla palvelemme koko Suomen alueella.

Energiatodistus vanha talo

Vanhoille taloille on oltava todistus silloin, kun talo myydään, vuokrataan tai otetaan käyttöön julkisesti. Vanhoille taloille laadittu todistus tarjoaa tiedot kiinteistön nykyisestä energiallisesta tehokkuudesta ja tarjoaa suosituksia mahdollisista parannustoimenpiteistä. Me laadimme sinulle tarvitsemasi lausunnon rakennuksesi koosta tai tarkoitusperästä riippumatta. Energialliset todistukset ovat olennainen osa kiinteistön arviointia ja päätöksentekoa. 

Vanhojen talojen kohdalla todistusten laadinta onnistuu vain paikan päällä kerättävien tietojen pohjalta. Siksi laadimme vanhoille taloille todistuksia vain Turussa ja sen lähiseudulla.

3D-visualisointi ja mallinnus

Energiatodistuksiin liittyvät Usein Kysytyt Kysymykset (UKK)

1. Kuinka kauan energiatodistus on voimassa?

Kyseisen asiakirjan voimassaoloaika on kymmenen vuotta sen myöntämispäivästä.

2. Onko todistus pakollinen kaikille kiinteistöille Suomessa?

Kyllä, se on pakollinen kiinteistöille, joiden pinta-ala on yli 50 neliömetriä ja jotka myydään, vuokrataan tai joita käytetään julkisesti.

3. Voinko saada todistuksen vanhalle kiinteistölleni?

Totta kai! Sen voi hankkia sekä uusille että olemassa oleville kiinteistöille.

4. Miten löydän sertifioidun energiatehokkuuden asiantuntijan suorittamaan tarkastuksen?

Löydät sertifioidut asiantuntijat paikallisilta energia-alan viranomaisilta tai organisaatioilta.

5. Hakevatko ja saavatko energiatehokkaat kiinteistöt verohelpotuksia?

Kyllä, joissakin tapauksissa energiatehokkaat kiinteistöt voivat olla oikeutettuja verohyvityksiin tai tukiin.

Sauvon rakennussuunnittelu Oy kertoo sinulle mielellään lisää asian tiimoilta. Muistathan, että uusien talojen todistuksia laadimme koko Suomen alueella, mutta vanhojen talojen kohdalla se onnistuu tällä hetkellä vain Turussa ja sen lähialueilla. Ota rohkeasti meihin yhteyttä niin voimme sopia tapaamisen joko paikan päällä tai etänä ja räätälöidä tarjouksen sinun tarpeillesi! 

Muista, että Sauvon Rakennuspalvelu Oy tarjoaa seuraavat palvelut: Rakennus- ja rakennesuunnittelu, Rakennuttamispalvelu, Työmaavalvonta, Kosteusmittaus ja 3-visualisointi ja mallinnus.